Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

05 maart 2019

Nieuwkoop, 5 maart 2019

Aan de ereleden en leden van Tennisvereniging Nieuwkoop (TVN)


Geacht TVN-lid,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis op:

dinsdag 19 maart en begint om 20:00 uur

Gezien het grote belang dat een Algemene Ledenvergadering voor het functioneren van onze vereniging heeft, rekent het bestuur op een grote opkomst. Op grond van onze statuten kan een Algemene Ledenvergadering pas geldige besluiten nemen indien tenminste ⅕ van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit aantal niet worden gehaald, zal de vergadering worden geschorst en zal deze direct opnieuw bijeen worden geroepen. De tijdens de tweede vergadering te nemen besluiten zullen dan geldig genomen kunnen worden. Deze uitnodiging en de agenda gelden in dat geval ook voor de tweede vergadering. De financiële verantwoording en begroting 2019 alsmede de notulen van de ALV van 17 mei 2018 zijn bijgevoegd.

Agenda:
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 17 mei 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
 5. Kascontrole en decharge penningmeester
 6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 7. Mededelingen commissies
 8. Voorstel en uitleg aangaande vraag NINO (schaatsvereniging) 
 9. Stibuni
 10. Mededeling bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Notulen ALV 2018 Financieel jaarverslag 2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop