Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

12 maart 2021

Geacht TVN-lid,

Graag nodigen wij je uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal digitaal gehouden worden op:

vrijdag 26 maart en begint om 20:00 uur

Op grond van onze statuten kan een Algemene Ledenvergadering (ALV) pas geldige besluiten nemen indien tenminste 1/5 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit aantal niet worden gehaald, zal de vergadering worden geschorst en zal deze direct opnieuw bijeen worden geroepen. De tijdens de tweede vergadering te nemen besluiten zullen dan geldig genomen kunnen worden. Deze uitnodiging en de agenda gelden in dat geval ook voor de tweede vergadering.
De financiële verantwoording en begroting 2021 alsmede de notulen van de ALV van 4 maart 2020 zijn bijgevoegd.

Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. Zonder tegenbericht heeft dit ons ook doen besluiten, in het belang van de te nemen beslissingen, de vergadering, in lijn met de KNLTB ("spoedwet ALV"), digitaal doorgang te laten verlenen.
Wij vragen iedereen die deel wil nemen aan deze vergadering zich uiterlijk 19 maart per mail ([email protected]) op te geven zodat wij een "zoom"-uitnodiging kunnen versturen. Helaas is het wegens de huidige corona-maatregelen niet mogelijk de vergadering in het Clubhuis te volgen. Mocht dit tussentijds veranderen, dan zullen wij je hierover tijdig informeren.

De spoedwet eist een aantal voorwaarden:

 • De ALV is digitaal voor leden volledig te volgen. 
 • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dit kan via mail of chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord.
 • De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd.
 • Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van andere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

Bron: corona.knltb.nl (spoedwet ALV)


Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 4 maart 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 5. Kascontrole en decharge penningmeester
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Mededelingen commissies
 8. Benoeming nieuwe functies: Chris Kranenburg/Baancommissaris, Hans Middelkoop/Voorzitter
 9. Aftredend bestuursleden: Olof Verweij, Marielle Timmer, Hans Disch, Stefan Burgers
 10. Stibuni
 11. Mededeling bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Notulen ALV 2020.docx Financieel Jaarverslag 2020 TV Nieuwkoop - def.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop