Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering

27 oktober 2020

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nieuwkoop, 27 oktober 2020

 

Aan de leden van Tennisvereniging Nieuwkoop (TVN)

Geacht TVN-lid,

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op

dinsdag 10 november a.s. om 20.00 uur

Op grond van onze statuten kan een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) pas geldige besluiten nemen indien tenminste 1/5 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit aantal niet worden gehaald, zal de vergadering worden geschorst en zal deze direct opnieuw bijeen worden geroepen. De tijdens de tweede vergadering te nemen besluiten zullen dan geldig genomen kunnen worden. Deze uitnodiging en de agenda gelden in dat geval ook voor de tweede vergadering.

Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. Dat heeft ons ook doen besluiten, in het belang van de te nemen beslissingen, de vergadering in lijn met de KNLTB (“spoedwet ALV”) digitaal doorgang te laten verlenen.
Wij vragen iedereen die deel wil nemen aan deze vergadering zich uiterlijk 3 november per mail ([email protected]) op te geven zodat wij een “zoom”-uitnodiging kunnen versturen. Voor maximaal 20 leden die niet in de mogelijkheid zijn de vergadering digitaal te volgen, is er een plaats gereserveerd in het Clubhuis. Graag ook uiterlijk 3 november opgeven, vol = vol. In het Clubhuis houden wij ons aan de Corona-richtlijnen.


De spoedwet eist een aantal voorwaarden:

  • De BALV is digitaal voor leden volledig te volgen.
  • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de BALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de BALV. Dit kan via mail of chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande BALV te worden beantwoord.
  • De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd.
  • Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde BALV, inspannen om het stellen van andere vragen ook tijdens de BALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.
  • Bron: corona.knltb.nl (spoedwet ALV)

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Bestuurswisseling
  3. Vernieuwing banen
  4. Verhoging contributie
  5. Sluiting

 

Toelichting agenda:

Ad 2: Lies de Vries heeft haar taak als secretaris neergelegd. Maroeska van Gellekom heeft deze functie in het bestuur van haar overgenomen. Henk Pastor zal het bestuur verlaten. Hans Middelkoop, Chris Kranenburg en Maaike Middelkoop zullen als algemeen lid toetreden tot het bestuur ter voorbereiding voor de aankomende wisselingen in het bestuur per maart 2021. Uiteraard zullen deze benoemingen plaatsvinden met instemming van de leden tijdens de vergadering.

Ad 3: Zoals aangekondigd in de ALV van maart jl. zijn de banen en het hekwerk rond de banen aan renovatie/vervanging toe. De banen 6, 7 en 8 dienen op zeer korte termijn te worden gerenoveerd. Voor de renovatie is een plan opgesteld dat tijdens de vergadering zal worden toegelicht met de daarbij behorende financiële onderbouwing. In de vergadering wordt de toestemming van de leden gevraagd voor het uitvoeren van deze renovaties. Bijgevoegd is de uitleg van de keuze en korte financiële toelichting.

Ad 4: Zoals aangekondigd in de ALV van maart jl. zal door het bestuur het voorstel worden gedaan de contributie voor de seniorleden te verhogen met € 5,00 per jaar.

Voorstel baanrenovatie en financiering.docx

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop