Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 10 november 2020

15 november 2020

Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering, sluit deze onmiddellijk weer aangezien het benodigde aantal deelnemers van 1/5 deel van de stemgerechtigde leden niet wordt gehaald.
De vergadering wordt hierna weer geopend is dan rechtsgeldig.

Ingekomen mededelingen
Afzegging: Lies de Vries

Bestuurswisseling
Lies de Vries heeft haar taak als secretaris neergelegd. Maroeska van Gellekom heeft deze functie in het bestuur van haar overgenomen. Henk Pastor zal het bestuur verlaten. De voorzitter dankt de betrokkenen heel hartelijk voor hun inzet. Op gepaste wijze zal hier nog aandacht aan worden besteed. Hans Middelkoop, Chris Kranenburg en Maaike Middelkoop zullen als algemeen lid toetreden tot het bestuur ter voorbereiding op de aankomende wisselingen in het bestuur per maart 2021. Uiteraard zullen deze benoemingen plaatsvinden met instemming van de leden tijdens de ALV in 2021.

Vernieuwing banen
Zoals aangekondigd in de ALV van maart jl. zijn de banen en het hekwerk rond de banen aan renovatie/vervanging toe. De banen 6, 7 en 8 dienen op zeer korte termijn te worden gerenoveerd. Voor de renovatie is een plan opgesteld, dat tijdens deze vergadering zal worden toegelicht met de daarbij behorende financiële onderbouwing. In deze vergadering wordt de toestemming van de leden gevraagd voor het uitvoeren van de renovaties. Hieronder is de uitleg van de keuze en korte financiële toelichting.

Financieel kader wordt toegelicht door Hans Disch:
Voorstel investering:
Nieuwe Led: 100% subsidiabel
Vervanging banen: smashcourt 6, 7 en 8 toe aan vervanging inclusief hekwerk
Renovatie baan 1 inclusief hekwerk
Totale investering bedraagt: € 97.568
Cash: € 52.568
Ledencertificaten: € 45.000

Vragen:
Dirk Jan Bos: Zijn er nog andere investeringen te verwachten in de komende 10 jaar?
Antwoord Hans Disch: Ook de andere banen zijn in de komende jaren toe aan vervanging/renovatie. De financiële ruimte is daarvoor meegenomen in de berekening van de financiële kaders.
Dirk Jan Bos: Is er al voldoende animo voor de ledencertificaten?
Hans Disch: Of er voldoende animo is, is niet zeker.
Rob Koeleman: Ter aanvulling: ook Noorden doet dit en krijgt al jaren voldoende middelen op deze wijze binnen.

Aanpak vernieuwing wordt toegelicht door Olof Verweij:
Eerder werd al gekeken naar vervanging van de smashcourtbanen. Daarnaast is later ook gekeken naar vervanging/renovatie van de andere banen. Om dit in een keer te doen, zou een te grote wissel trekken op de financiën. Baan 1 is wel toe aan renovatie i.v.m. slechte drainage.
De verschillende aanbieders lopen nauwelijks uiteen wat prijs betreft. Voorstel is om de firma Antea de smashcourtbanen te laten vervangen. Dit hebben zij ook naar volle tevredenheid gedaan in Noorden. Firma Turenhout zal baan 1 renoveren. Deze firma doet al jaren naar volle tevredenheid het onderhoud van de gravelbanen.
De banen 2, 3, 4 en 5 zijn nog goed. Hekwerk zal worden nagelopen en vervanging zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Voorstel: smashcourtbanen vervangen en renovatie baan 1, inclusief hekwerk en beregening.

Baan 6, 7 en 8 zullen in maart vervangen worden, voor de start van het competitieseizoen. Baan 1 in oktober na afloop van zomerseizoen.

Voorstel wordt unaniem aangenomen als besluit van deze vergadering.

Verhoging contributie
Zoals aangekondigd in de ALV van maart jl. zal door het bestuur het voorstel worden gedaan de contributie voor de seniorleden te verhogen met € 5,00 per jaar. Daarnaast zal er om de vier jaar een indexering volgens het CBS plaatsvinden.

Indexatie van de reguliere lidmaatschappen
Ook is het voorstel om 4e lid van gezin te laten vervallen. Ook KNLTB-lidmaatschap zal slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Het bestuur beslist hierover.

Mogelijkheid van actiematige korting op contributie in het eerste jaar.

Voorstel wordt unaniem aangenomen als besluit van deze vergadering.

Rondvraag
Rob Koeleman: Aanleg Led-verlichting eind van het jaar/begin volgend jaar realisatie.
Louis Hassing: In de financiële berekening ontbreekt de investering voor onderhoudsmiddelen. Deze zouden aangevuld/vervangen moeten worden. Navragen bij aannemer wat daarvoor noodzakelijk is.
Antw Hans Disch: Is opgenomen in de jaarlijkse begroting. Navraag zal worden gedaan bij de aannemer.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop